Vol 12, No 1 (2021): January – April 2021

Vol 12, No 1 (2021): January – April 2021

ปกนอกวารสาร        ปกในวารสาร

Research  Articles

Strategies to Develop Capabilities for Small Swine Farm Industry In Ratchaburi Province 
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรขนาดเล็ก จังหวัดราชบุรี 
Jantrarat Kaewsomboon , Jusana Techakana และ Taweesak Roopsing

 The Participative Management Model Development for Administration Office of Rajamangala University of Technology by Use PAOR Cycle
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสำนักงานคณบดีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรบริหาร PAOR ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Phubet Intakhantee , Pisit Methapatara และ Pairote Stirayakorn

The Natural Material Particleboard: Case Study of Rice Straw, Rubber Tree Leaves, and Water Hyacinth
แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติ: กรณีศึกษาฟางข้าว ใบยางพารา และผักตบชวา
Nirat Yamoat และ Adisorn Pongsuwan

Teacherpreneur Model Development for the Dual Vocational Education System in Thailand
การพัฒนารูปแบบครูนวกิจศึกษาสำหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย
Nuchchada Kohpeisansukwattana , Krismant Whattananarong และ Wanlop Pathanapong

The Model Development and Evaluation of Facilitator Competency Development on Teachers Instructor in the Department of IndustrialEngineering at the Technical College
การพัฒนาและประเมินรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมสังกัดวิทยาลัยเทคนิค
Samart Swangjang , Chaiwichit Chianchana และ Pornpapatsorn Princhankol

Development of a Two-Way Multiple Intelligence Assessment Questionnaire for Primary School Children
การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2 ทางสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
Salintip Sudsanguan , Sakchai Tangwannawit และ Thippaya Chintakovid

The Effects of Inquiry Learning Management and Problem Based Learning Management in the Basic Science Course on Scientific Problem Solving Ability and Scientific Mind of Mathayom Suksa III Students at Matthayom Wat Bueng Thonglang School in Bangkok Metrop
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แลtจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Chamanan Prailuang , Suchin Visavateeranon และ Tweesak Chindanurak

Development of an Online Training Application System of the Thai-French Innovation Institute, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
การพัฒนาระบบการรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Auchanee Sauram

Development of Management Model in the Production Line for Supervisor for Productivity Improvement in the Electronic Components Industries
การพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตสำหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
Thongpunchang Pongvarin , Sakarin Youpong และ Kanit Chaloeyjanya

The Model of Competency Development of Spa Operators
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการธุรกิจสปา
Apinan Udomsri , Prapet Kraichan และ Taweesak Roopsing

Confirmatory Factors Analysis of Learning Style of Computer Major Students Undergraduate at Loei Rajabhat University
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Wiches Nuntasri และ Charan Sanrach

Design and Construction of an Automatic Height Sorting Mechatronic Training Set
การออกแบบและสร้างชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์คัดแยกความสูงชิ้นงานอัตโนมัติ
Sanit Khwanmuang

Food Consumption Behavior of Monks in Temples at Dusit District, Bangkok
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์ในวัดเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Ratchanoo Pintadong และ Thanapop Soteyome

Antecedents of Efficiency on Organization Management at the State Railway of Thailand
ปัจจัยของประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรการรถไฟแห่งประเทศไทย
Ravis Khanchalee และ Bundit Phungnirand

Improving the Black Spot U-turn: A Case Study, In Front of Wing2 Royal Thai Airforce Lopburi Province
การศึกษาการปรับปรุงจุดกลับรถ บริเวณจุดอันตราย กรณีศึกษาหน้ากองบิน 2 จังหวัดลพบุรี
Wuttichai Wattisu และ Kittichai Thanasupsin

Effects of Compaction Energy on Soils for Earthwork Construction in Sa Kaeo Province
ผลของพลังงานในการบดอัดดินที่ใช้สำหรับการก่อสร้างงานดินในจังหวัดสระแก้ว
Supawich Srisaikoo , Supakij Nontananandh และ Thanet Thongdetsri

Factors Affecting Students’ Labour Market Intention in Dual Education Project
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
Sireethorn Deepai , Porntip Chaiso และ Warunee Lapanachokdee

Development of Games to Promote the Cooperative Learning by Using a Computer-Assisted Instruction Program on Thai Geography
การพัฒนาเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Janthra Orasa และ Ekkamol Boonyapalanant

Utilizing Data Mining Techniques to Analyze Students’ Behavior for Access in Library Services : A Case Study of Loei Rajabhat University Library
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Wiches Nuntasri และ Charan Sanrach

The Influence of Corporate Branding, Event Marketing and Innovation toward Customer Loyalty of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Thailand
อิทธิพลของการสร้างแบรนด์องค์กร การตลาดเชิงกิจกรรม และนวัตกรรมที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย
Thanunkan Somsup , Somdech Rungsrisawat และ Bundit Pungnirund

Academic Articles

Intelligent Digital Learning Environment for Enhancing Teaching Professional Experience
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Aekkaphob Intarapoo และ Panita Wannapiroon


PDF

1-10

PDF
11-19PDF

20-28


PDF

29-38


PDF

39-47PDF

48-59PDF

60-69
PDF
70-81PDF
82-90


PDF
91-100


PDF
101-107


PDF

108-118


PDF

119-126


PDF
127-139


PDF

140-148


PDF
149-157


PDF

158-166


PDF
167-174


PDF
175-181PDF
182-191
PDF

192-203