VOL 10, NO 1 (2019): January – April 2019

Vol 10, No 1 (2019) January – April

ปกวารสาร

Research Articles

The Development of Blended training Curriculum for Teachers of Profession Subjects to Construct Self Remedial Instructional Package
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง
Sirilak Srithithong , Sobsan Utakrit และ Monchai Tiantong

The Development of Peer to Peer Collaborative System
การพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Nantira Theerananthakul , Komson Chanaisawan และ Somyot Jedcharoenruk

The Development of Traditional Fabrics Printing Knowledge Management Model of Thai Textile Industry
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
Tamrong Sawatwarakul , Mongkol Wangsathitwong และ Taweesak Roopsing

The Model Leadership of Manufacturing Supervisory Level in Automotive Industry Business
รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง
Thanakorn Boonchan , Taweesak Roopsing และ Mongkol Wangsathitwong

The Efficiency Improvement of the Automation for the Lighting and Compositing Works in 3D Animation Industry
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดแสงเงาและการซ้อนภาพแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 3 มิติ
Shongchai Ubonpheun และ Khachakrit Liamthaisong

Model of a Community Radio for Non-Formal Learning at Higher Education
รูปแบบสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระดับอุดมศึกษา
Napat Pimphiphatn , Sunchai Pattanasit , Saroch Sopeerak และ Krittanai Thararattanasuwan

Learning Achievement Comparison of Prathomsuksa 3 Students Learning from Computer-assisted Instruction with Child and Adult Narrator’s Voice
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่บรรยายโดยเสียงเด็กกับเสียงผู้ใหญ่
Ploy Siriprasert และ Kobkul Sunphakitjumnong

A Comparison of the Efficiency of Data Classification in Learning Factors through Open Educational System with Electronic Teaching Aids in Tertiary Level
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาระบบเปิดด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอุดมศึกษา
Paisan Simalaotao และ Charan Sanrach

Factors Affecting the Adoption of Learning through Mobile Social Networks for Higher Education in Different Innovation Adopter Categories
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนอุปกรณ์พกพา สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม
Waransanang Boontarig และ Charnsak Srisawatsakul

The Exploratory Factor Analysis of Undergraduate Students’ Dropout at Ubon Ratchathani Rajabhat University
การวิเคราะห์องค์ประกอบการลาออกกลางคัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Chanidapa Boonprasom และ Charun Sanrach

Development of the Multidimensional Computerized Adaptive Testing for ICT Literacy (ICT-MCAT)
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ สําหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที
Teenawat Sukvilaihirun , Seree Chadcham และ Piyathip Pradujprom

Experimental and Analytical Study of Segmental Precast Slabs with Loop Joints
การศึกษาเชิงทดลองและวิเคราะห์แผ่นพื้นหล่อสําเร็จแบบแบ่งส่วนและรอยต่อแบบห่วง
Chamnan Duangjaras และ Sittichai Seangatith

Developing of Instruction by Instruction that Integrated Discovery Learning Strategies and Google Earth Application in Geography Subject for Improving Student Learning Achievement in Geography Subject for Students in Mathayomsuksa 1
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการค้นพบโดยใช้โปรแกรม กูเกิลเอิร์ธในวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Tirawut Sarakwan และ Watsatree Diteeyont

The Comparison of Classification Efficiency of Patients Who are Risk Diabetes
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
Akanit Thongjit , Poonpong Suksawang และ Jatupat Mekparyup

Multimedia Production to Publishing Knowledge by Participation of Community in Kalasin\, Thailand
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
Natthapong Pralabraksa

The Model of Human Resources Development on Information and Communication Technology in the Industry of Small and Medium Enterprises
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
Wittawat Tipsuwan , Sakarin Yuphong , Pairote Stirayakorn และ Teravuti Boonyasopon

The Development Of Managerial Model In Vehicle Tracking Equipment Business
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
Wirach Chitsamankhun , Sakarin Yuphong , Pairote Stirayakorn และ Teravuti Boonyasopon

Development of Higher Vocational Curriculum for Dual System Management Model by Deming Cycle for Students with Certificate of High School
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี โดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
Rotjana Pirom , Pisit Methapatara และ Pairote Stirayakorn

The Development of a Supervisory Coaching Model for Producing Supporting Staff’s Academic Work
การพัฒนารูปแบบการสอนงานของหัวหน้างาน เพื่อการทําผลงานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
Masaras Lerksantivong , Taweesak Roopsing , Piya Korakotjintanakarn และ Vilai Rungsardthong

The Model of Potential Development of Safety Officers to Reduce Losses in Industrial Factories
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
Sophon Indra , Teravuti Boonyasopon , Suchart Siengchin และ Somnoek Wisuttipaet

Influence of Structural Systems on Seismic Response Coefficient of the Lower than 23 Meter Buildings in Thailand
อิทธิพลของระบบโครงอาคารต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐานอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ในประเทศไทย
Korakot Mettamitpong , Sorakarn Sritong-on และ Smith Songpiriyakij

Strategies for Managing Gem Business and Jewelry of Entrepreneurs to Compete in the Global Market
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
Jittima Kingthong , Parichart Theerawit และ Taweesak Roopsing

Design Guidelines for Health-related Websites for the Elderly
แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ด้านสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
Thippaya Chintakovid และ Sageemas Na

Academic Articles

The Concept of Adopting Google App for Education Support Classroom Practice in Education 4.0
แนวคิดในการนํา Google App สําหรับการศึกษา สนับสนุนห้องเรียนนักปฏิบัติ ในยุคการศึกษา 4.0
Pattarawat Kraipiyaset และ Pinanta Chatwattana

DC Motor Control Using Waijung Blockset and Microcontroller
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ Waijung Blockset ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
Wichan Pettong

 

PDF
1-9

 

PDF
10-18

 

PDF
19-27


PDF
28-35


PDF
36-45


PDF
46-54


PDF
55-65

 


PDF
66-74

 

 

PDF
75-85

 

 

PDF
86-97


PDF
98-109


PDF
110-121


PDF
122-130

 


PDF
131-139

 

PDF
140-147


PDF
148-156


PDF
157-164

 

PDF
165-173

 

 

PDF
174-182

 

PDF
183-193


PDF
194-203


PDF
204-216


PDF
217-226

 

PDF
227-233

 

PDF
234-240