logo.pngSince 2019.

Tier I : 2015-2019
Tier II : 2020-2024

Announcement of TCI (ประกาศ เรื่อง "เรื่อง แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI") for more information, please click https://tci-thailand.org/?p=4309


http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/jote -- Current Journal Web Site
Current Issue

Vol. 11 No.  1  January - April 2020

No.Title (Author)Pages

1

Cover
ปกหน้า-ปกหลัง

Cover (1418 kBytes)

-

2

Flow Estimation using Hec-Ras Model A Case Study of Lam Takong River Basin
การประเมินสภาพน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง HEC-RAS กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มนน้ำำลำตะคอง
ปวีณา จันทร์ลา และ ปรียาพร โกษา
Abstract (207 kBytes) || Full Text (1586 kBytes)

1-11

3

The Development of WBI for Blended Learning According to Competency-based by Using MIAP Learning Method on Data Structure and Algorithm
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
ชณิดาภา บุญประสม และ กฤช สินธนะกุล
Abstract (206 kBytes) || Full Text (1166 kBytes)

12-20

4

Development of Learning Model with Augmented Reality Technology using Cognitive Apprenticeship to Enhance Spatial Ability in Packaging Design for Undergraduate Students
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ภาวพรรณ ขําทับ และ เนาวนิตย์ สงคราม
Abstract (222 kBytes) || Full Text (827 kBytes)

21-28

5

A Professional learning Communities in Social Network for Online Innovation Production of Lampang Sports School
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
สมชาย เมืองมูล
Abstract (218 kBytes) || Full Text (984 kBytes)

29-36

6

The Causal Model of Career Success for Cooperative Education Graduates
แบบจําลองเชิงสาเหตุความสําเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา
จิตตานันท์ ติกุล และ บุญชัย วิจิตรเสถียร
Abstract (216 kBytes) || Full Text (484 kBytes)

37-46

7

The Development of Learning Management Model to Enhance Problem Solving skills in Modern Automotive Technology of Undergraduate Students for Enterprise Demands
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความต้องการของสถานประกอบการ
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
Abstract (222 kBytes) || Full Text (391 kBytes)

47-57

8

Effects of Chemistry Instruction Using the FAR Guide on Learning Achievement and Learning Retention of Upper Secondary School Students
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีด้วยรูปแบบฟาร์ไกด์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ - ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจก วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า และ ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์
Abstract (209 kBytes) || Full Text (395 kBytes)

58-67

9

Design and Development of Constructivist Gamification-Based Learning Environment Model to Enhance Self-regulation for Undergraduate Students
การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกํากับตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศรีสุดา ด้วงโต้ด และ สุมาลี ชัยเจริญ
Abstract (209 kBytes) || Full Text (1429 kBytes)

68-77

10

Compressive and Flexural Strength of Cement-treated Sand Reinforced with Palm Fiber
กําลังรับแรงอัดและแรงดัดของทรายซีเมนต์เสริมเส้นใยปาล์ม
เพิ่มพร บัวทอง สมโพธิ อยู่ไว และ ฉัตรกมล เดชเรือง
Abstract (208 kBytes) || Full Text (1201 kBytes)

78-90

11

The Development of Training Control and Quality Inspection for Acceptance of Automotive Parts with Batch Sampling Package
การพัฒนาชุดฝึกอบรมควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการชักตัวอย่างที่ละรุ่น
ยุทธ ไกยวรรณ์
Abstract (223 kBytes) || Full Text (567 kBytes)

91-102

12

The Development and Evaluation of University-Industry Collaboration Management Model for Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ อภิศันย์ ศิริพันธ์ วิลาวัณย์ จินวรรณ วีรพล ปานศรีนวล ปริญญา หม่อมพิบูลย์ มนตรี เรื่องประดับ วิทยา วงษ์กลาง กรีฑา แก้วคงธรรม และ อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
Abstract (211 kBytes) || Full Text (360 kBytes)

103-111

13

Research-Based Learning Using Digital Wisdom Repository Model for Improving Research Proposal Skill of Graduated Students
รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศิวพร ลิ้นทะลึก พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
Abstract (231 kBytes) || Full Text (736 kBytes)

112-119

14

The Development of Training Modules on Basic Pneumatic System for Non-Formal Vocational Education
การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติกพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
ภราดร เสถียรไชยกิจ
Abstract (208 kBytes) || Full Text (399 kBytes)

120-128

15

The Potential Development Model of Human Resource Management in the Futuristic Automotive Parts Industry
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
รินทร์ฤดี พลายเพ็ชร์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ สมนึก วิสุทธิแพทย์ และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
Abstract (225 kBytes) || Full Text (773 kBytes)

129-139

16

The Development of Instructional Model to Enhance the competency of Mathematical Thinking of Secondary School Students
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
พรสรัญ ชัยยา สวนันท์ แดงประเสริฐ และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์
Abstract (215 kBytes) || Full Text (480 kBytes)

140-148

17

Development of Experience-Based Learning Center Model for Pneumatics Teaching
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์
ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ วัชรินทร์ รักเสนาะ และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Abstract (209 kBytes) || Full Text (886 kBytes)

149-157

18

Development of Training Program for Trainer according to Educators e-Training Model
การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อาวุธ ศิลาเกษ พิสิฐ เมธาภัทร และ ไพโรจน์ สถิรยากร
Abstract (212 kBytes) || Full Text (351 kBytes)

158-166

19

Strategies in Applying Sufficiency Economy Philosophy to Enhance Sustainable Success in Industrial Business in Digital Era Using Delphi Technique
กลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยเทคนิคเดลฟาย
รุ่งทิพย์ ไทยสม และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ
Abstract (209 kBytes) || Full Text (421 kBytes)

167-175

20

The Effects of PjBL-SCRUM Learning Management to promote Teamwork Skills
การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการห้องเรียน PjBL-SCRUM เพื่อส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นทีม
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล กฤช สินธนะกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
Abstract (208 kBytes) || Full Text (1167 kBytes)

176-186

21

Development of Life Skills and Career Learning Model for Non-formal Education
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
พรสวรรค์ จันทะคัด กัลยา อุบลทิพย์ ธีรพงษ์ วิริยานนท์ และ สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
Abstract (233 kBytes) || Full Text (549 kBytes)

187-196

22

Ontology with Automatic Electronic Advisor System
ฐานองค์ความรู้กับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
สุริยะ พุ่มเฉลิม วชิรวิชญ์ นิลสุข และ ทิพย์วรรณ รัตนชํารงพรรณ
Full Text (676 kBytes)

197-204