Home
Criteria
Editorial Staffs
Contact Us
Download

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารวิชาการ
NCTECHED
ICTECHED   


1. นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงภายนอกประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม (เริ่มตั้งแต่ปีที่ 1-8 เป็นต้นไป) และวารสารจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน (เริ่มตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป) ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ใน วารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

2. การส่งบทความ

    2.1 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับโดยไม่ระบุชื่อผู้เขียน จำนวน 3 ชุด และระบุชื่อ ผู้เขียน จำนวน 1 ชุด โดยบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 9 หน้า กระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษขอบด้านบน และด้านล่าง 3 ซม. ขอบด้านขวาและด้านซ้าย 2.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. ระยะห่าง 1 ซม. พิมพ์ด้วย ตัวอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 15 ยกเว้น บทคัดย่อ (Abstract) ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว ภาษาไทยหนึ่งหน้า และภาษาอังกฤษหนึ่งหน้า โดยหัวข้อต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาให้ย่อหน้า 0.5 ซม. ใช้ตัวธรรมดาและพิมพ์ชิดขอบ ทั้งสองด้าน การลำดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขกำกับ บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีหัวข้อย่อยให้ใช้เลข ระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น
    2.2 คำแนะนำในการเรียงลำดับเนื้อหา : ให้เรียงลำดับตามหัวข้อต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง
(Title)
ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ชื่อเรื่องภาษาไทยหนึ่งหน้าและภาษาอังกฤษหนึ่งหน้า ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ ซึ่งอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของทุกคำให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น คำนำหน้านาม (article) คำสันธาน (conjunction) และคำบุพบท (preposition) ที่สั้นกว่า 5 ตัวอักษรให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น a, an, the, in, on เป็นต้น
ตัวอย่างชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ของชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามใด ๆ ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์คำว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย โดยใส่ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายนามสกุล และลงเครื่องหมายดอกจันกำกับท้ายตัวเลขสำหรับผู้นิพนธ์ประสานงาน ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวธรรมดา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ที่อยู่หรือหน่วยงาน ให้พิมพ์ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข ไว้ท้ายกระดาษของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้ ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวธรรมดา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
บทคัดย่อ
(Abstract)
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้า โดยให้นำบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน ให้พิมพ์คอลัมน์เดียวย่อหน้า 0.5 ซม. เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์ โดยย่อ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และบทสรุปและอภิปรายผลโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้านและมีความยาวไม่เกิน 250 คำ ให้พิมพ์คอลัมน์เดียว
คำสำคัญ
(Keyword)
ให้พิมพ์ “คำสำคัญ:” เป็นภาษาไทยและ “Keywords:” ภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้าใต้บทคัดย่อ(Abstract) ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา ส่วนเนื้อหาใช้ตัวธรรมดา สำหรับคำสำคัญภาษาไทย หากมีคำสำคัญหลายคำให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างคำ ตัวอย่างคำสำคัญภาษาไทย คำสำคัญ: ออนไลน์ ประเทศไทย สำหรับคำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords:) ให้เรียงตามลำดับอักษร A-Z และใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้น ชื่อเฉพาะ ตัวอย่างคำสำคัญภาษาอังกฤษ Keywords: online,
เนื้อหา
(Text)
บทความวิจัยประกอบด้วย (โดยเนื้อหาทำการแบ่งเป็น 2 คอลัมน์)
บทนำ (Introduction) บอกความสำคัญ หรือที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ และอาจรวมการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย (Materials and Methods) กล่าวถึงรายละเอียด การวิเคราะห์ และการทดลองที่กระชับและชัดเจน
ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่พบอย่างชัดเจน สมบูรณ์ และมีรายละเอียดครบถ้วน อาจมีรูปภาพหรือตารางที่ชัดเจนประกอบคำอธิบายได้
อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้ เป็นการประเมินการตีความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ควรมีการอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลและอาจมีข้อเสนอแนะที่จะนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
กิตติกรรมประกาศ
(ถ้ามี)
ระบุสั้น ๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและความช่วยเหลือจากแหล่งใดบ้าง
เอกสารอ้างอิง
(References)
การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข (แบบเอพีเอ APA Style) ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาต้องมีในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ห้ามใส่โดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือสถานที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าของบทความที่อ้างอิง ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดของเอกสารที่อ้างอิง
โดยให้อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ตาราง รูปและสมการ ตาราง ต้องมีหมายเลขกำกับใช้คำว่า “ตารางที่ ...” และมีคำอธิบายไว้เหนือตาราง รูป ต้องมีหมายเลข กำกับใช้คำว่า “รูปที่ ...” และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูป (ตารางและรูปให้บันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพิ่มมาพร้อมกับไฟล์บทความหลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) โดยทุกตารางและรูปที่ใส่ไว้ในบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ สมการ ต้องพิมพ์กึ่งกลางคอลัมน์มีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ และหมายเลขสมการต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาสุดของคอลัมน์
ภาคผนวก
(ถ้ามี)
 
เกณฑ์การพิจารณา
บทความ
บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการ อาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาสาระ และคุณภาพทางวิชาการ (Peer Review)
  2. สำหรับบทความที่เป็นส่วนของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด (Pre Peer Review) โดยกองบรรณาธิการก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การตีพิมพ์ ในกรณีที่บทคัดย่อ บทความไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับพร้อมแบบนำส่งบทความ และการตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Pre Peer Review) เพื่อลงพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วส่งมาที่กองบรรณาธิการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานงานและจัดการ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3221, e-mail: journal@fte.kmutnb.ac.th
การดำเนินการ
Copyright © 2010 Faculty of Technical Education. All Rights reserved.
For more Information or any comment, please contact : journal@fte.kmutnb.ac.th Tel. 02-555-2000 Ext. 3221