Vol 12, No 2 (2021): May – August 2021

Vol 12, No 2 (2021): May – August 2021

ปกวารสาร

Research  Articles

Development of Digital Video Media with Interactive Learning in Classroom to Enhance Attitude for Mathematic Learning with Happiness
การพัฒนาสื่อดิจิทัลวิดีโอร่วมกับการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
Kanokwan Numma, Sutithep Siripipattanakul and Paitoon Srifa

Stabilization of Water Treatment Sludge with Cement for use in Road Materials
การปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนประปาด้วยปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในวัสดุงานทาง
Thanet Thongdetsri, Supakij Nontananandh, Sittinon Noipasee, Sarunyoo Ruangchai and Apiniti Jotisankasa

Factors Affecting Successful Management of the Undergraduate Dual Education System Executed through Collaboration between Vocational Education Institutions and Industrial Business Enterprises
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
Kanokrath Phongphothakul and Sathanee Kaewsueb

Effects of Using Team-Based Learning Instruction on Chemistry Problem Solving Ability of Upper Secondary School Students
ผลการใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเคมีของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย
Nittaya Kanakiat and Wichai Sawekngam

The Model of Community Enterprise Management for Sustainable Growth
รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
Chonnikarn Intaraphuek, Prapet Kraichan and Taweesak Roopsing

Model for Auditors’ Development towards International Auditing
รูปแบบการพัฒนาผู้สอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชีสู่ระดับสากล
Amornsir Dissorn, Sakarin Youpong and Teravuti Boonyasopon

The Stability Investigation of Flood Wall Structure Using Plaxis 2D
การตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างกำแพงป้องกันน้ำด้วยโปรแกรม Plaxis 2D
Chakkrit Yeanyong, Suksun Horpibulsuk, Artit Udomchai and Menglim Hoy

A Study of Desirable Characteristics of School Administrators in Thailand: The Application of Systematic Reviews
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย : การประยุกต์ใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
Sittipong Pannak, Pariyaporn Tungkunanan and Thiyaporn Kantathanawat

A Study Setting Time, Workability and Compressive Strength of Concrete Mixed by Natural Rubber for Pavement Repairs
การศึกษาระยะเวลาก่อตัว ความสามารถในการเทได้ และกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราในการซ่อมผิวทาง
Chokchai Traiyasut

Development of Piping System Training Package for Manufacturing Industry
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการเดินท่อในงานอุตสาหกรรมการผลิต
Amorn Seanghirun, Kanlaya Ubontip and Thanarat Taewattana

Program Evaluation of STEM Education in Watkhemapirataram School
การประเมินโครงการสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
Pananya Wattana, Pikul Ekwarangkoon and Warunee Lapanachokdee

Perception and compliance with discipline among students of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Panutda Saethong

The Comparison of Data Classification Efficiency for Decision in the Selection of Information Technology Students’ Academic Subjects, Faculty of Technology and Industrial Management, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลเพื่อทำนายแขนงวิชาเรียนของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
Beesuda Daoruang, Charun Sanrach and Anirach Mingkhwan

Strategies to Build Competitive Advantages of Rubber Processing Industry
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
Wachira Srikiew, Prapet Kraichan and Taweesak Roopsing

3D Finite Element Simulation Results of Performance of A Bearing Reinforcement Earth Wall Compared to Field Observation
การวิเคราะห์พฤติกรรมของกาแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติ เทียบกับผลตรวจวัดในสนาม
Manlika Mobkrathok, Suksun Horpibulsuk, Artit Udomchai, Chakkrit Yeanyong and Menglim Hoy

The Development of Training Program for Specialists Using Jigsaw Technique to Train the Trainers of Career- Based Short Course
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เน้นอาชีพเป็นฐาน
Sarawut Suebyaem, Pairote Stirayakorn and Pisit Methapatara

The Potential Development Model of Production Leaders for Creating Innovation in Automotive Parts Industrials
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานฝ่ายผลิตเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Taveewat Mahasiriapirak, Somnoek Wisuttipaet, Taweesak Roopsing and Preeda Attavinijtrakarn

A Model Development of Process Innovation for Competitive Advantage
in the Furniture Industry
รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
Nitikorn Nokphromphanao, Nathasa Theanruechai and Taweesak Roopsing

Academic  Articles

Data Visualization using Tableau for the Understanding of COVID-19
การสร้างภาพข้อมูลด้วยแท็บโบลว์เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
Todsapon Banklongsi and Charun Sanrach

 

PDF
1-11PDF
12-23


PDF
24-36PDF
37-45

 

PDF
46-56


PDF
57-66

PDF
67-76


PDF

77-90


PDF
91-101

 

PDF
102-111

PDF
112-122
 

PDF
123-135

 


PDF

136-144PDF
145-154


PDF
155-166


PDF
167-179PDF
180-191

PDF
192-202PDF
203-215