VOL 11, NO 1 (2020): January – April 2020

Vol 11, No 1 (2020) January – April

ปกวารสาร

Research Articles

Flow Estimation using Hec-Ras Model A Case Study of Lam Takong River Basin
การประเมินสภาพน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง HEC-RAS กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำตะคอง
Paweena Chanla และ Preeyaphorn Kosa

The Development of WBI for Blended Learning According to Competency-based by Using MIAP Learning Method on Data Structure and Algorithm
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
Chanidapa Boonprasom และ Krich Sinthanakul

Development of Learning Model with Augmented Reality Technology using Cognitive Apprenticeship to Enhance Spatial Ability in Packaging Design for Undergraduate Students
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
Parwapun Kamtab และ Naowanit Songkram

A Professional learning Communities in Social Network for Online Innovation Production of Lampang Sports School
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
Somchai Muangmool

The Causal Model of Career Success for Cooperative Education Graduates
แบบจำลองเชิงสาเหตุความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา
Jittanan Tikul และ Boonchai Wichitsathian

The Development of Learning Management Model to Enhance Problem Solving skills in Modern Automotive Technology of Undergraduate Students for Enterprise Demands
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความต้องการของสถานประกอบการ
Weerayute Sudsomboon

Effects of Chemistry Instruction Using the FAR Guide on Learning Achievement and Learning Retention of Upper Secondary School Students
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีด้วยรูปแบบฟาร์ไกด์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Narongrit Hongjik , Wipawan Wongsuwan , Kongpao and , Parinda Limpanon และ Promrat

Design and Development of Constructivist Gamification-Based Learning Environment Model to Enhance Self-regulation for Undergraduate Students
การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Srisuda Daungtod และ Sumalee Chaijareon

Compressive and Flexural Strength of Cement-treated Sand Reinforced with Palm Fiber
กำลังรับแรงอัดและแรงดัดของทรายซีเมนต์เสริมเส้นใยปาล์ม
Phermphorn Buathong , Sompote Youwai และ Chutkamon Dachrueang

The Development of Training Control and Quality Inspection for Acceptance of Automotive Parts with Batch Sampling Package
การพัฒนาชุดฝึกอบรมควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการชักตัวอย่างทีละรุ่น
Yuth Kaiyawan

The Development and Evaluation of University-Industry Collaboration Management Model for Faculty of Industrial Technology at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Weerayute Sudsomboon , Tanaporn Muangmongkun , Apisan Siripan , Wilawan Jinwan , Weeraphol Pansrinuan , Parinya Mompiboon , Montri Rueangpradap , Wittaya Wongklang , Kreetha Kaewkongtham และ Anurak Tripetch

Research-Based Learning Using Digital Wisdom Repository Model for Improving Research Proposal Skill of Graduated Students
รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Siwaporn Linthaluek , Pinanta Chatwattana และ Pallop Piriyasurawong

The Development of Training Modules on Basic Pneumatic System for Non-Formal Vocational Education
การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติกพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
Paradorn Satienchaiyakij

The Potential Development Model of Human Resource Management in the Futuristic Automotive Parts Industry
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต
Rinruedee Plaipetch , Teerawut Boonyasophon , Somnoek Wisuttipaet และ Taweesak Roopsing

The Development of Instructional Model to Enhance the competency of Mathematical Thinking of Secondary School Students
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Pornsarun Chaiya , Sawanan Dangprasert และ Theerapong Wiriyanon

Development of Experience-Based Learning Center Model for Pneumatics Teaching
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์
Natt Siriwattananon , Wachrin Rucksanoh และ Krismant Wattananarong

Development of Training Program for Trainer according to Educators e-Training Model
การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Arwut Silaket , Pisit Methapatara และ Pairote Stirayakor

Strategies in Applying Sufficiency Economy Philosophy to Enhance Sustainable Success in Industrial Business in Digital Era Using Delphi Technique
กลยุทธ์การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย
เทคนิคเดลฟาย
Rungtip Thaisom และ Thanin Silpchar

The Effects of PjBL-SCRUM Learning Management to promote Teamwork Skills
การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการห้องเรียน PjBL-SCRUM เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม
Puttida Sakulviriyakitkul , Krich Sintanakul และ Jiraphan Srisomphan

Development of Life Skills and Career Learning Model for Non-formal Education
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ
Bhornsawan Chantakhad , Kanlaya Ubontip , Theerapong Wiriyanon และ Somyot Jedcharoenruk

Academic Articles

Ontology with Automatic Electronic Advisor System
ฐานองค์ความรู้กับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
Suriya Pumchalerm , Wachirawitch Nilsook และ Tippawan Rattanathamrongpun

 

PDF
1-11


PDF
12-20

 


PDF
21-28
PDF
29-36


PDF
37-46

PDF
47-57PDF
58-67PDF
68-77PDF
78-90

 

PDF
91-102

 

PDF
103-111

 PDF
112-119


PDF
120-128

PDF
129-139

PDF
140-148


PDF
149-157

PDF
158-166

PDF
167-175PDF
176-186

PDF
187-196PDF
197-204