Vol 10, No 3 (2019): September – December 2019

Vol 10, No 3 (2019) September – December 

ปกวารสาร

Research Articles

The Development of Labour Union Management Model in the Manufacturing Industry Contributing to Organizational Productivity
การพัฒนารูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร
Pairat Saudom , Chuleewan Chotiwong , Kanit Chaloeyjanya และ Supatta Pinthapataya

Model Development of Small Industrial Business Organization Enhancing Effectiveness in Competitio
การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน
Tipsuda Chaiyasam , Supatta Pintapaet และ Preeda Attavinijtrakarn

Adaptation Strategies of Small Publishers
กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก
Nataphol Lowrottawekul , Nathasa Theanruechai และ Taweesak Roopsing

Determination of clay stiffness with finite element method for ground movement prediction of soil-cement column wall and pile wall reinforced with soil-cement column used in deep excavation
การหาสติฟเนสของดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์เพื่อใช้ทำนายการเคลื่อนตัวของกำแพงเสาเข็มดินซีเมนต์และกำแพงเสาเข็มเจาะเสริมด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์สำหรับงานขุดดินลึก
Thanakorn Sukumamas และ Pornpot Tanseng

The Format of Multimedia E-Newsletters for the Newsletters of the Thai-French Innovation Institute, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
รูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดีย สำหรับจดหมายข่าวของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Auchanee Sauram และ Narong Sompong

The Study of Obstacles in Mathematics Problem Solving of Lower Secondary Students
การศึกษาปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Krissada Worapin

Study of Trip Generation and Color Coding for Land Use A Case study on small densely populated category land use in the overall planning of the Prachinburi city area
การศึกษาการเกิดการเดินทางตามสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
Uthaiwan Thongplongto และ Supornchai Utainarumol

The Development of Instructional Model to Enhanced Analytical Thinking skills for Higher Education Student of Industrial Technology
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Sirichai Jannim , Pradit Muankid และ Chaiwichit Chianchana

Information System Development in Registration and Educational Evaluation for Enhancing Educational Quality Assurance (QA) of the Faculty of Engineering at Kasetsart University
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Nobchulee Pipatnamporn , Suntara Tobua และ Sutithep Siripipattanakoon

Effects of Socio-scientific Issues Based-Learning on Scientific Reasoning Ability of Lower Secondary School Students
ผลการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Pitchaya Silamom และ Ruedeerath Chusanachoti

A Study of Industrial Teachers Production Capacity : Case Study of Adequacy of Industrial Teacher Graduates and Assistant Teachers Recruitment
การศึกษากำลังการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาความเพียงพอของนักศึกษาครูช่างต่อการบรรจุครูผู้ช่วย
Ornanong Panyasirirat , Ekkamol Boonyapalanant และ Poolsak Koseeyaporn

Development of Smart Navigation by Using Augmented Reality Location-Based Services via Mobile Device
การพัฒนาระบบนำทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
Jaruwan Karapakdee , Pinanta Chatwattana และ Panita Wannapiroon

A Comparison of the Efficiency of Data Classification in Learning Factors of Tertiary Level Students in a Virtual Learning Environment
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง
Ubonrat Sirisukpoca และ Charan Sanrach

A Confirmatory Factor Analysis Model of Factors Influencing Consumers’ Use of Dental Clinic Services: A Case Study of Nakhon Ratchasima
การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคลินิกทันตกรรมของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา
Chalermchon Umpronphai และ Brinda Sunhachawee

Development of an Administration Model for the Undergraduate Vocational Dual System Education of Vocational Institutes for Enhancing the Human Resource Potentiality in the Era of Industry 4.0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0
Kanokrath Phongphothakul , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Preeda Attavinijtrakarn

Effectiveness of Experimental Kit of Wind Turbine Simulator
การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง
Phongsin Kaewrattanasripho

Mechanical Properties of Geopolymer Composite Reinforced Kenaf Fiber
คุณสมบัติทางกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์คอมโพสิตเสริมเส้นใยปอ
Patcharaporn rakkob , Tanakorn rakkob และ Avirut Chinkulkijniwat

Brainstorming-Based Learning Approach in Computer Graphics Course to Promote Creative Thinking Ability
การสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์
Wilaiporn Chaiyasit , Arnut Northongkum และ Sumaree Chancharo

Information System for Enhancing the Computer Competency of Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Sirirat Chamnanrob และ Krismant Whattananarong

A Synthesis of Student Grouping Model with Different Competency Using Self-Organizing Map Technique
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง
Arthit Kleebrung , Charun Sanrach และ Krich Sintanakul

Needs Assessment of Teachers Towards the Practice of Bilingual Schools
การประเมินความต้องการจำเป็นของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสองภาษา
Wilaksana Boonruen , Pariyaporn Tungkunanan และ Boochan Sisan

Academic Articles

Inquiry and Creativity-Based Learning to Enhance Digital Literacy for Mainstreaming: Education for All in the Digital Era
การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนร่วม: การศึกษาเพื่อปวงชนในยุคดิจิทัล
Titiya Netwong


PDF
1-11PDF
12-20


PDF
21-32


PDF
33-47PDF
48-59PDF
60-66


PDF
67-78PDF
79-87PDF
88-100
PDF
101-111PDF
112-120PDF
121-130


PDF
131-139PDF
140-150PDF
151-161PDF
162-170PDF
171-182

PDF
183-191


PDF
192-202PDF
203-212


PDF
213-220PDF
221-229