Vol 10, No 2 (2019): May-August 2019

Vol 10, No 2 (2019) May – August

ปกวารสาร

Research Articles

Competency-Based Teaching Plan Integrating Problem-Based Learning Process and Computer-Assisted Instruction on SQL Language, Database Management Course
การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง ภาษาเอสคิวแอล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล
Ubonrat Sirisukpoca และ Krich Sintanakul

Blended learning through competency-based teaching plan integrating a project-based learning process and computer assisted instruction on Web application development with PHP language
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
Paisan Simalaotao และ Krich Sintanakul

Development of a Project-based Instructional System for Enhancing Information Literacy of Undergraduate Students of Burapha University
การพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
Pattaraporn Poomas , Tipkesorn Boonumpai และ Pongprasert Hoksuwan

A Development of Holistic People Management Model in Software Industries
การพัฒนารูปแบบการจัดการบุคลากรแบบองค์รวมในธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
Suwattana Thepachit , Preeda Attavinijtrakarn และ Tadsanaporn Satpertpry

The Development of Flipped Classroom Model with Self-Directed Learning to Enhance Critical Thinking in an Undergraduate Course
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Kanittha Bangpoophamorn และ Theerapong Wiriyanon

Seepage Responses in Soil Subjected to Rainfall
การไหลของน้ำในดินเนื่องจากอิทธิพลของน้ำฝน
Chanathip Supotayan , Avirut Chinkulkijniwat และ Somjai Yubonchit

Development of Key Performance Indicators for Social Enterprise in Thailand
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
Jirapuch Kulerttrakul

The Development of Supplementary Learning Media using Augmented Reality Technology on a Top-Level View of Computer Function and Interconnection with Think-Pair-Share Activities to Create Mind Map
การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่อง ภาพมุมกว้างของหน้าที่และการเชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เพื่อจัดทำแผนผังความคิด
Phongdanai Jittavisuttikul และ Soradech Krootjohn

Performance Comparison between Surcharge Policies for Calling Taxi
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีคิดค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการแท็กซี่
Thatthep Phuangsiri , Suthatip Pueboobpaphan และ Rattaphol Pueboobpaphan

Development of Instructional Activity Package based on STEM Education Process for High-frequency Transmission Engineering Education
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับการศึกษาวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง
Kanyawit Klinbumrung และ Somsak Akatimagool

Appropriate Indicators for Evaluating the Competency of Cooperative Education Students in Civil Engineering
ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Nirat Yamaot และ Weerapong Polnigongit

Path Analysis to Identify Factors Influencing Consumers’ Perceive Value of Organic Products in Upper Northern Thailand
การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภค ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Chatuporn Boonnadakul และ Brinda Sunhachawee

The Development of Practical Instructional Model for Vocational Teachers
การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติสำหรับผู้สอนวิชาชีพ
Wachira Yoosook , Komson Chanaisawan และ Somyot Jedcharoenruk

Design of m-learning Interaction Model Via Social Cloud to Enhance Collaborative Learning Skills of Undergraduate Students
การออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
Pattarawat Kraipiyaset , Namon Jeerungsuwan และ Pinanta Chatwattana

The Curriculum Development of Teacher Training in the Vocational Instruction to Develop Work Problem Solving Thinking Skills
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน
Alongkron lertpunya , Sobsan Utakrit และ Chaiwichit Chianchana

The Development of Instructional Model of Learning Community to Enhance Creative Thinking and Teamwork for Undergraduate Students
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Jomsurang Limprasertkul และ Theerapong Wiriyanon

A Development of Learning Organization Model for Thai Commercial Ban
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับธนาคารพาณิชย์ไทย
Kitipong Tansriwong , Mongkol Wangsathitwong และ Taweesak Roopsing

A Study of Strategic Development to Enhance Commitment to their Organizations among Thai Commercial Banks
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์
Kanjana Thongkum , Prapet Kraichan และ Taweesak Roopsing

Development Coordination of Pre-Kindergarten and Kindergarten
การศึกษาการทำงานในการประสานสัมพันธ์ของร่างกายในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย
Bhornluck Paepetch-Suato , Nongnuch Luangpon และ Sirirat Kiatkulanusorn

The Development of IT-based Learning Activities Using Big Six Skills for Developing Problem-solving Skill : A Case Study of TV Production and Script Writing Planning
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา : กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์
Sorranop Kongchoo และ Kanokporn Sripathomswat

The Development of Learning Model Based on Creative Thinking Competency for Teacher Training in Electrical Engineering
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า
Nutchanat Chumchuen , Somsak Akatimagool และ Mongkol Wangsathitwong

The Path of Education and Healthcare Investment in Human Capital via the Socioeconomic Development of Thailand
เส้นทางความสัมพันธ์ของการลงทุนในทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย
Orasa Tuntiyawongsa , Rewat Thamma-Apiroam และ Sumalee Santipolvut

The Development of Learning Management System for Faculty of Education, Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Siripon Saenboonsong

Development of Mobile Application to Enhance English Pronunciation Skill with Flipped Classroom Technique for 3rd Grade Students
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน
Ubonrat Sirisukpoca และ Soradech Krootjohn

A Comparative Study of Touch-Typing Skill, from CAI with 3S (Sight-Sound-Speech) Systems\, between Mechanical Electrical and Civil Students in the Faculty of Technical Education KMUTNB
การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ไฟฟ้า และโยธา ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบโสต-ทัศน์-วจนะ
Boonsa Prasertsawat และ Manit Sittichai

Factors Affected to the Choice of Admission to Bachelor of Technology Program in Aviation Pilot\, Aviation Institute\, Rangsit University
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
Aumpol KumvilaiI และ Kongsak Chomchum

Cloud Learning in STEAM Education Model by Augmented Reality Technology to Develop Creativity and Innovation Skills for Undergraduate Students
รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบสะตีมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Kriangkrai Palasonthi , Pallop Phiriyasurawong และ Pinanta Chatwattana

Academic Articles

An Intelligent Portfolio Service Agent Processing System for Professional Experience Training
แฟ้มสะสมงานอัจฉริยะโดยใช้เซอร์วิสเอเจนต์เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Sittidat Kittiviriyakarn และ Panita Wannapiroon

Smart University by using Ontologies to Enhance University Social Responsibility and Academic Services
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบริการวิชาการ
Surachet Channgam และ Panita Wannapiroon


PDF
1-10PDF
11-20PDF
21-32


PDF
33-40


PDF
41-50PDF
51-63


PDF
64-72


PDF
73-81PDF
82-91


PDF
92-100


PDF
101-109


PDF
110-117


PDF
118-127


PDF
128-137PDF
138-147


PDF
148-156PDF
157-165

PDF
166-174


PDF
175-184

PDF
185-193PDF
194-203

PDF
204-217

PDF
218-226

PDF
227-236PDF
237-246PDF
247-255PDF
256-264
PDF
265-272


PDF
273-282